מכרזים

בס"ד                                             

במכרז מס' 2/2023   זכה    מצבות שלומי שלום   יקנעם  מס' טלפון:  050-5394606

 

בס"ד                                             

  המועצה הדתית יקנעם                  

מרכז מסחרי ת.ד. 49 טלפון: 04-9893616 פקס 04-9890261

 

מכרז פומבי  3/2023

פיתוח חלקות קבורה -  בבית עלמין יקנעם

  1. המועצה הדתית יקנעם מזמינה בזה קבלנים לבניה והקמת חלקות קבורה.

  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג (07.05.2023)

במועצה הדתית יקנעם בימים א – ה  בין השעות  13.30 – 09.00

בתמורת  500 ₪ במזומן או המחאה בנקאית לפקודת המועצה הדתית יקנעם .

  1. רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלים העונים לתנאים המצטברים הבאים:

א.       רישום במרשם הקבלנים, בסיווג  ג -  1  (בענף 200) ומעלה לעבודות בנייה ולעבודות פיתוח בהתאמה.

ב.       המצאת מסמכים המוכיחים את ניסיונו , סיווגו, כישוריו, היקף פעילותו של המציע בעבודות נושא מכרז זה.

ג.       המצאת לפחות 2 המלצות בכתב אודות ביצוע עבודות על ידי המציע הדומות לנושא מכרז זה ב- 5 שנים האחרונות.

ד.      המצאת אישור רואה חשבון בדבר ניהול ספרים המציע על פי כל דין.

ה.      המצאת אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע.

ו.        המצאת ערבות בנקאית  תקפה למשך 90 יום, בסכום של   15.000 ₪  .

ז.        המצאת כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו 1976 .

ח.      אישור בנק ו/או רואה חשבון בדבר ביצוע עבודות בהיקף הדומה להצעת הקבלן ב- 5 השנים האחרונות

  1. סיור קבלנים יתקיים ביום שני כ"ד באייר תשפ"ג (15.05.2023)  בשעה 08.30 

בבית העלמין יקנעם. 

  1. את ההצעות בצירוף ערבות בנקאית בסכום של 15.000 ₪  לתקופה של 90 יום מתאריך הגשת ההצעה, יש להגיש במסירה אישית למזכיר המועצה הדתית  במעטפה סגורה הכוללת שם קבלן בלבד, על ידי הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים שתימצא במועצה הדתית יקנעם

עד ליום  רביעי י"א בסיון  תשפ"ג (31.05.2023) בשעה  12.30 .

פתיחת תיבת ההצעות תבוצע ע"י ועדת המכרזים ביום ראשון ט"ו בסיון   תשפ"ג (04.06.2023) בשעה 11.00 .

  1. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא .

  2. השתתפות בסיור קבלנים כמפורט לעיל ורישום השתתפות המציע בסיור זה ורכישת חוברת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה למכרז והשתתפות במכרז.

  3. רק מציעים שהגישו הצעתם למכרז רשאים להיות נוכחים בזמן פתיחת תיבת ההצעות .

  4. כתובת המועצה הדתית התמר 4  ת.ד. 49 יקנעם  טל': 04-9893616 . 

שרלי בוחבוט

יו"ר המועצה הדתית